Stanowisko G - Badamy gleby etap 2

scenariusze Czas realizacji 20 minut

Waszym zadaniem jest wykonanie badania odkrywki glebowej zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie stanowiska w celu określenia typu gleby, występujące na danym terenie.

 

1. Charakterystyka otoczenia badanej odkrywki glebowej:
 

Scharakteryzujcie miejsce lokalizacji odkrywki podając:

 • współrzędne geograficzne odkrywki:.............................................
 • położenie odkrywki względem form ukształtowania terenu (podkreślcie właściwą odpowiedź): na większym wypłaszczeniu, u podnóża wydmy, na stoku wydmy, na wierzchołku wydmy
 • użytkowanie terenu:.............................................
 • 3 gatunki roślin charakterystycznych dla siedliska, w którym wykonano odkrywkę:.............................................

2. Charakterystyka i badanie odkrywki glebowej:
Odkrywki glebowe wykonuje się w celu przeprowadzenia badania określonych cech fizyko-chemicznych danej gleby. Wszelkich obserwacji i pomiarów dokonuje się na jednej, wybranej ścianie dołka o standardowej głębokości 1,5 m. Wyniki obserwacji zapisywane są w specjalnej tabeli tzw. raptularzu glebowym (Tabela na końcu karty pracy).
 

Obejrzyjcie dokładnie wybraną ścianę przygotowanej odkrywki glebowej. Na podstawie obserwacji wyróżnijcie poszczególne poziomy/warstwy gleby:

 • oddzielcie je na rysunku w kolumnie A poziomymi liniami i ponumerujcie,
 • przy pomocy miarki określcie położenie górnej i dolnej granicy każdego z poziomów/warstw. Wyniki wpiszcie w kolumnę B i C.

Ile poziomów/warstw gleby wyróżniliście w trakcie badania profilu?.......................................


Z każdego wydzielonego poziomu pobierzcie próbki wilgotnej gleby i określcie:

 • jej barwę (kolumna D)
 • skład mechaniczny (kolumna E)
 • wilgotność (kolumna F)
 • konsystencję (kolumna G)

Przy charakteryzowaniu poszczególnych parametrów korzystajcie z określeń podanych w tabeli.
Przy określaniu barwy gleby rozmażcie jej próbkę w odpowiednim miejscu na rysunku profilu.


Dla każdego z poziomów/warstw wykonajcie pomiary pH oraz zawartości węglanów, a wyniki wpiszcie w kolumny H oraz I

g_liceum

Wpiszcie numery poziomów/warstw, w których w trakcie badania zauważyliście:

 • kamienie różnej wielkości..............................................
 • korzenie..............................................
 • organizmy..............................................

Czy w odkrywce glebowej pojawiła się woda?..............................................

 • Jeśli tak, to na jakiej głębokości?..............................................

Jaka jest temperatura gleby na głębokości 5 cm ...... oraz na głębokości 10 cm .....

 • Z czego może wynikać różnica w temperaturze na tych poziomach?

..............................................

3. Określenie typu gleby:
 

Jaka jest skała macierzysta badanej gleby?...........................
Jaki jest odczyn badanej gleby (podkreślcie właściwą odpowiedź)?

 • kwaśny
 • obojętny
 • zasadowy

Określcie stosunki wodnej mające wpływ na procesy glebotwórcze zachodzące w danej glebie. Weźcie pod uwagę lokalizację danej odkrywki.
Czy gleba jest (właściwie podkreśl):

 • głównie przemywana
 • głównie podsiąkana
 • w zależności od pory roku przemywana lub podsiąkana

Porównajcie badany profil glebowy z profilami zaprezentowanymi na zdjęciach. Jaki typ gleby reprezentuje gleba badana w odkrywce?

d_liceum1

 


 
Projekt
realizuje:
gridw Partnerzy
projektu:
mscdn hogskolen grants
Projekt realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego