Stanowisko D - Badanie gleby etap 1

scenariusze Czas realizacji 20 minut

Waszym zadaniem jest wykonanie badania odkrywki glebowej zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie stanowiska w celu określenia typu gleby, występujące na danym terenie.

 

 

1. Charakterystyka otoczenia badanej odkrywki glebowej:

Scharakteryzujcie miejsce lokalizacji odkrywki podając:

 • współrzędne geograficzne odkrywki: ……………………………………………………
 • położenie odkrywki względem form ukształtowania terenu (podkreślcie właściwą odpowiedź): na większym wypłaszczeniu, u podnóża wydmy, na stoku wydmy, na wierzchołku wydmy
 • użytkowanie terenu: …………………………………………
 • 3 gatunki roślin charakterystycznych dla siedliska, w którym wykonano odkrywkę:…………………………………………………

2. Charakterystyka i badanie odkrywki glebowej:

Odkrywki glebowe wykonuje się w celu przeprowadzenia badania określonych cech fizyko-chemicznych danej gleby. Wszelkich obserwacji i pomiarów dokonuje się na jednej, wybranej ścianie dołka o standardowej głębokości 1,5 m. Wyniki obserwacji zapisywane są w specjalnej tabeli tzw. raptularzu glebowym (Tabela na końcu karty pracy).

Obejrzyjcie dokładnie wybraną ścianę przygotowanej odkrywki glebowej. Na podstawie obserwacji wyróżnijcie poszczególne poziomy/warstwy gleby:

 • oddzielcie je na rysunku w kolumnie A poziomymi liniami i ponumerujcie,
 • przy pomocy miarki określcie położenie górnej i dolnej granicy każdego z poziomów/warstw. Wyniki wpiszcie w kolumnę B i C.

Ile poziomów/warstw gleby wyróżniliście w trakcie badania profilu? ………………..

Z każdego wydzielonego poziomu pobierzcie próbki wilgotnej gleby i określcie:

 • jej barwę (kolumna D)
 • skład mechaniczny (kolumna E)
 • wilgotność (kolumna F)
 • układ gleby (kolumna G)

Przy charakteryzowaniu poszczególnych parametrów korzystajcie z określeń podanych w tabeli.
Przy określaniu barwy gleby rozmażcie jej próbkę w odpowiednim miejscu na rysunku profilu.
Dla każdego z poziomów/warstw wykonajcie pomiary pH oraz zawartości węglanów, a wyniki wpiszcie do tabeli w kolumny H oraz I

d_liceum

Wpiszcie numery poziomów/warstw, w których w trakcie badania zauważyliście:

 • kamienie różnej wielkości ……………
 • korzenie ………………
 • organizmy …………………

Czy w odkrywce glebowej pojawiła się woda? ……………
Jeśli tak, to na jakiej głębokości? ……………………
Jaka jest temperatura gleby na głębokości 5 cm … oraz na głębokości 10 cm ……
Z czego może wynikać różnica w temperaturze na tych poziomach?…………………………………………………

3. Określenie typu gleby:

 • Jaka jest skała macierzysta badanej gleby? …………………………………………..
 • Jaki jest odczyn badanej gleby (podkreślcie właściwą odpowiedź)? kwaśny, obojętny, zasadowy
 • Określcie stosunki wodnej mające wpływ na procesy glebotwórcze zachodzące w danej glebie. Weźcie pod uwagę lokalizację danej odkrywki. Czy gleba jest (właściwie podkreśl): głównie przemywana, głównie podsiąkana, w zależności od pory roku przemywana lub podsiąkana
 • Porównajcie badany profil glebowy z profilami zaprezentowanymi na zdjęciach. Jaki typ gleby reprezentuje gleba badana w odkrywce?

d_liceum1


 
Projekt
realizuje:
gridw Partnerzy
projektu:
mscdn hogskolen grants
Projekt realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego