Stanowisko L – Obserwujemy wilgotne siedliska

scenariusze Czas realizacji – 10 minut

Na poniższych fotografiach zaprezentowane są zbiorowiska roślinne, które kształtowane są głównie pod wpływem oddziaływania wód: płynących lub stojących.

Skierujcie wzrok ku jez. Łebsko i odpowiedzcie na pytanie które z poniższych zbiorowisk przedstawionych na fotografii jest najbliższe temu co widzicie przed sobą – między jeziorem Łebsko, a drogą?
Czy to ols porzeczkowy? TAK - NIE
Najważniejszym czynnikiem warunkującym powstanie olsów są stosunki wodne. Olsy wykształcają się jedynie przy wysokim poziomie wód gruntowych, ze stagnującą, czyli zalegającą przez dłuższy czas wodą na powierzchni. Bardzo charakterystyczna jest kępkowo-dolinkowa struktura zbiorowiska. Na wyniesionych kępach skupiają się acydofilne gatunki borowe, natomiast w wilgotnych, grząskich i zatapianych dolinkach występują gatunki szuwarowe i wodne, a na siedliskach przejściowych rośliny łęgowe i torfowiskowe. To przestrzenne zróżnicowanie powoduje, że w olsach występują gatunki o odmiennych wymaganiach siedliskowych. Jednym z najpospolitszych olsów jest zespół olsu porzeczkowego. Jego nazwa pochodzi od gatunku charakterystycznego czarnej porzeczki. Olsy porzeczkowe należą do zbiorowisk bogatych florystycznie; w płacie występuje często ponad 50 gatunków. Olsy stanowią „raj na ziemi” dla wielu gatunków płazów, żab i ropuch oraz ptaków wodnych gnieżdżących się nad brzegami wód i w lasach.

 

l_liceum

Czy to łęg ? TAK – NIE
Lasy łęgowe występują głównie w dolinach rzek i strumieni. Są związane  z siedliskami, w których wody powierzchniowe stanowią najważniejszy czynnik warunkujący ich powstanie. Najczęściej występują na tarasach zalewowych, na madach rzecznych, powstałych w wyniku osadzania się materiału naniesionego przez rzekę. Rosną na siedliskach bardzo żyznych i wilgotnych, bez stagnującej, czyli zalegającej na powierzchni wody. Lasy łęgowe wykazują dużą różnorodność zbiorowisk. Zróżnicowanie łęgów wynika z kilku czynników, z których do najważniejszych należy: rodzaj podłoża, wynikający z różnego materiału naniesionego przez wody powierzchniowe+, częstość zalewu+ oraz długotrwałość podtopienia terenu. Wilgotne lasy liściaste są ulubionym środowiskiem życia ropuchy szarej (Bufo bufo) oraz prowadzącej nadrzewny tryb życia rzekotki drzewnej (Hyla arborea). Bogata jest awifauna łęgów; żyje tu wiele gatunków ptaków.

 

l_liceum1

 


 
Projekt
realizuje:
gridw Partnerzy
projektu:
mscdn hogskolen grants
Projekt realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego