Plan zajęć wprowadzających - liceum
scenariusze Czas trwania zajęć: 45 minut
Plan zajęć:
 1. Omówienie spraw organizacyjnych
 2. Rozmowa na temat genezy  krajobrazu obszaru badań.
 3. Postawienie problemu badawczego: Jakie czynniki wpłynęły na różnorodność biologiczną Mierzei Łebskiej
 4. Staramy się uzyskać odpowiedź od uczniów (na podstawie wczorajszej obserwacji terenu i prezentacji organizatorów) na pytanie badawcze.
 5. Uczniowie wymieniają czynniki (wszystkie/nie wszystkie).
 6. Prezentujemy materiały kartograficzne.

  • Mapa hipsometryczna. Zwrócenie uwagi na kolorystykę mapy (podkreślenie przewyższenia)
  • Mapa historyczna. Wytłumaczenie terminów niemieckich (mokradło)
  • Mapa topograficzna
  • Ortofotomapa
  • Mapy zbiorowisk roślinnych (leśnych i nieleśnych). Zwrócenie uwagi na nakładanie się zbiorowisk. Należy
   korzystać z map papierowych
  • Mapa gleb. (uwaga na  zafoliowaną  mapę !  kolor ciemno szary reprezentuje gleby gruntowo-glejowe).
  • Uczniowie precyzują listę czynników - ostatecznie stawiają hipotezę badawczą
     7. Uczniowie zapisują hipotezę na planszach.
     8. Uświadomienie istotności badań terenowych – potwierdzenie lub obalenie postawionej hipotezy.
     9. Ogólne omówienie tematyki stanowisk i sprzętu badawczego. Zwrócenie uwagi na to że punkty zostały
         przygotowane pod kątem weryfikacji czynników, które zostały wymienione przez uczniów:

         - 2 punkty glebowe – badania gleb. Sprzęt do badania podstawowych cech fizykochemicznych gleb.
         - 4 punkty roślinne. Wykonanie zdjęcia fitosocjologicznego i obserwacja charakterystycznych gatunków.
         - 2 punkty z szeroko pojętą działalnością człowieka.
   
   10. Omówienie  karty transektu. Karta transektu  jako szansa weryfikacji postawionej przez uczniów hipotezy.
         Zapisywanie na profilu spostrzeżeń obserwacji terenowych zmian środowiska. Uczniowie sami wybierają
         punkty obserwacji terenowych.
         Zapisywanie/ rejestracja danych na GPS. Zaproponowanie nazewnictwa zapisywanych punktów
         w GPS np.  bagno 1.
         Wykonanie dokumentacji fotograficznej.

Przypomnienie o konieczności oddania wszystkich kart pracy i zgrania punktów zapisanych w GPS
po zakończeniu zadań terenowych w ośrodku.

 
Projekt
realizuje:
gridw Partnerzy
projektu:
mscdn hogskolen grants
Projekt realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego