Baza wiedzy EduGIS - Wyszukiwanie według treści nauczania


Strona: 1 z 18
"Pustynie żywieniowe"     
(geografia > film dla ucznia i nauczyciela z liceum)
Film prezentujący znaczenie informacji geoprzestrzennych dla poprawy sytuacji "pustyń żywieniowych", czyli obszarów gdzie ludność pozbawiona jest dostępu do zdrowego, świeżego i odżywczego pożywienia.
Zakres tematyczny
GEOGRAFIA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Zróżnicowanie gospodarcze świata
 • wyjaśnia, z czego wynikają różnice w wielkości i strukturze spożycia żywności na świecie (uwarunkowania przyrodnicze, kulturowe, społeczne i polityczne, mechanizmy wpływające na nierównomierny rozdział żywności w skali globalnej)
Źródła informacji geograficznej
 • korzysta z technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu pozyskiwania, przechowywania, przetwarzania i prezentacji informacji geograficznych
Działalność gospodarcza na świecie
 • porównuje i uzasadnia strukturę spożycia żywności w państwach wysoko i słabo rozwiniętych
BIOLOGIA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stan zdrowia i choroby
 • przedstawia czynniki sprzyjające rozwojowi choroby nowotworowej (np. niewłaściwa dieta, tryb życia, substancje psychoaktywne, promieniowanie UV) oraz podaje przykłady takich chorób
 
Animacja tsunami - Chile     
(geografia > animacje dla ucznia i nauczyciela z gimnazjum,liceum)
Animacja przedstawiająca rozprzestrzenianie się tsunami, które wystąpiło 27.02.2010 roku u zachodni wybrzeży Chile.
Zakres tematyczny
GEOGRAFIA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mapa - umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą
 • wykazuje znaczenie skali mapy w przedstawianiu różnych informacji geograficznych na mapie; posługuje się skalą mapy do obliczenia odległości w terenie
 • odczytuje z map informacje przedstawione za pomocą różnych metod kartograficznych
 • posługuje się w terenie planem, mapą topograficzną, turystyczną, samochodową (m.in. orientuje mapę oraz identyfikuje obiekty geograficzne na mapie i w terenie)
 • identyfikuje położenie i charakteryzuje odpowiadające sobie obiekty geograficzne na fotografiach, zdjęciach lotniczych i satelitarnych oraz mapach topograficznych
 • dobiera odpowiednią mapę w celu uzyskania określonych informacji geograficznych
 • określa położenie geograficzne oraz matematyczno-geograficzne punktów i obszarów na mapie
 • lokalizuje na mapach (również konturowych) kontynenty oraz najważniejsze obiekty geograficzne na świecie i w Polsce (niziny, wyżyny, góry, rzeki, jeziora, wyspy, morza, państwa itp.)
 • analizuje i interpretuje treści map ogólnogeograficznych, tematycznych, turystycznych
 • projektuje i opisuje trasy podróży na podstawie map turystycznych, topograficznych i samochodowych
Kształt, ruchy Ziemi i ich następstwa
 • podaje główne cechy kształtu i wymiarów Ziemi; odczytuje współrzędne geograficzne na globusie
 • posługuje się ze zrozumieniem pojęciami: ruch obrotowy Ziemi, czas słoneczny, czas strefowy; podaje cechy ruchu obrotowego; wyjaśnia, dlaczego zostały wprowadzone strefy czasowe i granica zmiany daty; posługuje się mapą stref czasowych do określania różnicy czasu strefowego i słonecznego na Ziemi
 • podaje cechy ruchu obiegowego Ziemi; przedstawia (wykorzystując również własne obserwacje) zmiany w oświetleniu Ziemi oraz w długości trwania dnia i nocy w różnych szerokościach geograficznych i porach roku
 • podaje najważniejsze geograficzne następstwa ruchów Ziemi
Wybrane zagadnienia geografii fizycznej
 • charakteryzuje wpływ głównych czynników klimatotwórczych na klimat
 • wykazuje zróżnicowanie klimatyczne Ziemi na podstawie analizy map temperatury powietrza i opadów atmosferycznych oraz map stref klimatycznych na Ziemi
 • podaje główne cechy płytowej budowy litosfery; wykazuje związki pomiędzy płytową budową litosfery a występowaniem zjawisk wulkanicznych i trzęsień ziemi
 • posługuje się ze zrozumieniem pojęciem wietrzenia i erozji; przedstawia rzeźbotwórczą rolę wód płynących, fal morskich, wiatru, lądolodów i lodowców górskich
Europa. Relacje przyroda - człowiek - gospodarka
 • wykazuje związki między rozwojem turystyki w Europie Południowej a warunkami przyrodniczymi oraz dziedzictwem kultury śródziemnomorskiej
Wybrane regiony świata. Relacje: człowiek - przyroda - gospodarka
 • wykazuje, na podstawie map tematycznych, że kontynent Azji jest obszarem wielkich geograficznych kontrastów
 • przedstawia, na podstawie map tematycznych, warunki przyrodnicze obszarów, na których kształtowały się najstarsze azjatyckie cywilizacje
 • wykazuje znaczenie czynników społeczno-kulturowych w tworzeniu nowoczesnej gospodarki Japonii na tle niekorzystnych cech środowiska przyrodniczego
 • opisuje kontrasty społeczne i gospodarcze w Indiach; wyjaśnia przyczyny gwałtownego rozwoju nowoczesnych technologii
Współczesne problemy demograficzne i społeczne świata
 • wyróżnia i charakteryzuje obszary o optymalnych i trudnych warunkach do zamieszkania w skali globalnej i regionalnej; formułuje prawidłowości rządzące rozmieszczeniem ludności na świecie
 • klasyfikuje migracje, podaje ich przyczyny i ocenia skutki tego zjawiska; charakteryzuje współczesne kierunki emigracji Polaków i czynniki wpływające na atrakcyjność niektórych państw dla imigrantów
Zróżnicowanie gospodarcze świata
 • ocenia i projektuje różne formy pomocy państwa i organizacji pozarządowych państwom i regionom dotkniętym kryzysem (klęskami ekologicznymi, wojnami, głodem)
Źródła informacji geograficznej
 • klasyfikuje mapy ze względu na różne kryteria
 • oblicza odległości w terenie oraz powierzchnię na podstawie map wykonanych w różnych skalach
 • odczytuje i opisuje cechy środowiska przyrodniczego (np. ukształtowanie i rzeźbę terenu, budowę geologiczną) i społeczno-gospodarczego (np. rozmieszczenie zasobów naturalnych, ludności, szlaki transportowe) na podstawie map: topograficznej, hipsometrycznej i tematycznej
 • interpretuje zjawiska geograficzne przedstawiane na wykresach, w tabelach, na schematach i modelach
 • formułuje zależności przyczynowo-skutkowe, funkcjonalne i czasowe między wybranymi elementami środowiska przyrodniczego i społeczno-gospodarczego oraz dokonuje ich weryfikacji, wykorzystując mapy tematyczne
 • przeprowadza badania wybranych elementów środowiska geograficznego w regionie zamieszkania według przygotowanego planu
 • stosuje wybrane metody kartograficzne do prezentacji cech ilościowych i jakościowych środowiska geograficznego
 • korzysta z technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu pozyskiwania, przechowywania, przetwarzania i prezentacji informacji geograficznych
Sfery Ziemi - hydrosfera
 • omawia cechy cyklu hydrologicznego w różnych warunkach klimatycznych
 • objaśnia mechanizm powstawania i układu powierzchniowych prądów morskich, falowania, pływów, upwellingu oraz ich wpływ na warunki klimatyczne i środowisko życia wybrzeży
 • wskazuje możliwości gospodarczego wykorzystania oceanów i ocenia wpływ człowieka na ekosystemy mórz i oceanów
Sfery Ziemi - litosfera
 • charakteryzuje najważniejsze wydarzenia geologiczne i przyrodnicze w dziejach Ziemi (fałdowania, dryf kontynentów, transgresje i regresje morskie, zlodowacenia, rozwój świata organicznego)
 • charakteryzuje główne procesy wewnętrzne prowadzące do urozmaicenia powierzchni Ziemi - wulkanizm, plutonizm, ruchy skorupy ziemskiej, wstrząsy tektoniczne, ruchy górotwórcze (paleozoiczne, mezozoiczne, kenozoiczne) oraz formy powstałe w ich wyniku
 • opisuje cechy ukształtowania powierzchni Ziemi jako efekt oddziaływania procesów wewnętrznych i zewnętrznych dla wybranego regionu
Ludność
 • analizuje, wyjaśnia i ocenia warunki przyrodnicze dla osiedlania się ludzi (na przykładach różnych regionów świata)
 • przedstawia procesy urbanizacyjne na świecie i zróżnicowanie poziomu życia ludzi w miastach różnych typów i wielkości
Działalność gospodarcza na świecie
 • wyjaśnia wpływ czynników przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych na rozwój rolnictwa
 
Animacja tsunami - Samoa     
(geografia > animacje dla ucznia i nauczyciela z gimnazjum,liceum)
Animacja przedstawiająca rozprzestrzenianie się tsunami, które wystąpiło 29.09.2009 roku u wybrzeży Samoa.
Zakres tematyczny
GEOGRAFIA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wybrane regiony świata. Relacje: człowiek - przyroda - gospodarka
 • wykazuje, na podstawie map tematycznych, że kontynent Azji jest obszarem wielkich geograficznych kontrastów
 • przedstawia, na podstawie map tematycznych, warunki przyrodnicze obszarów, na których kształtowały się najstarsze azjatyckie cywilizacje
 • wykazuje znaczenie czynników społeczno-kulturowych w tworzeniu nowoczesnej gospodarki Japonii na tle niekorzystnych cech środowiska przyrodniczego
 • opisuje kontrasty społeczne i gospodarcze w Indiach; wyjaśnia przyczyny gwałtownego rozwoju nowoczesnych technologii
Źródła informacji geograficznej
 • klasyfikuje mapy ze względu na różne kryteria
 • oblicza odległości w terenie oraz powierzchnię na podstawie map wykonanych w różnych skalach
 • odczytuje i opisuje cechy środowiska przyrodniczego (np. ukształtowanie i rzeźbę terenu, budowę geologiczną) i społeczno-gospodarczego (np. rozmieszczenie zasobów naturalnych, ludności, szlaki transportowe) na podstawie map: topograficznej, hipsometrycznej i tematycznej
 • interpretuje zjawiska geograficzne przedstawiane na wykresach, w tabelach, na schematach i modelach
 • formułuje zależności przyczynowo-skutkowe, funkcjonalne i czasowe między wybranymi elementami środowiska przyrodniczego i społeczno-gospodarczego oraz dokonuje ich weryfikacji, wykorzystując mapy tematyczne
 • przeprowadza badania wybranych elementów środowiska geograficznego w regionie zamieszkania według przygotowanego planu
 • stosuje wybrane metody kartograficzne do prezentacji cech ilościowych i jakościowych środowiska geograficznego
 • korzysta z technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu pozyskiwania, przechowywania, przetwarzania i prezentacji informacji geograficznych
Sfery Ziemi - hydrosfera
 • omawia cechy cyklu hydrologicznego w różnych warunkach klimatycznych
 • objaśnia mechanizm powstawania i układu powierzchniowych prądów morskich, falowania, pływów, upwellingu oraz ich wpływ na warunki klimatyczne i środowisko życia wybrzeży
 • wskazuje możliwości gospodarczego wykorzystania oceanów i ocenia wpływ człowieka na ekosystemy mórz i oceanów
Sfery Ziemi - litosfera
 • charakteryzuje najważniejsze wydarzenia geologiczne i przyrodnicze w dziejach Ziemi (fałdowania, dryf kontynentów, transgresje i regresje morskie, zlodowacenia, rozwój świata organicznego)
 • charakteryzuje główne procesy wewnętrzne prowadzące do urozmaicenia powierzchni Ziemi - wulkanizm, plutonizm, ruchy skorupy ziemskiej, wstrząsy tektoniczne, ruchy górotwórcze (paleozoiczne, mezozoiczne, kenozoiczne) oraz formy powstałe w ich wyniku
 • opisuje cechy ukształtowania powierzchni Ziemi jako efekt oddziaływania procesów wewnętrznych i zewnętrznych dla wybranego regionu
Ludność
 • analizuje, wyjaśnia i ocenia warunki przyrodnicze dla osiedlania się ludzi (na przykładach różnych regionów świata)
 • przedstawia procesy urbanizacyjne na świecie i zróżnicowanie poziomu życia ludzi w miastach różnych typów i wielkości
Działalność gospodarcza na świecie
 • wyjaśnia wpływ czynników przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych na rozwój rolnictwa
 
Animacja tsunami - Wyspy Kurylskie     
(geografia > animacje dla ucznia i nauczyciela z gimnazjum,liceum)
Animacja przedstawiająca rozprzestrzenianie się tsunami, które wystąpiło 15.11.2006 roku u wybrzeży Wysp Kurylskich.
Zakres tematyczny
GEOGRAFIA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wybrane regiony świata. Relacje: człowiek - przyroda - gospodarka
 • wykazuje, na podstawie map tematycznych, że kontynent Azji jest obszarem wielkich geograficznych kontrastów
 • przedstawia, na podstawie map tematycznych, warunki przyrodnicze obszarów, na których kształtowały się najstarsze azjatyckie cywilizacje
 • wykazuje znaczenie czynników społeczno-kulturowych w tworzeniu nowoczesnej gospodarki Japonii na tle niekorzystnych cech środowiska przyrodniczego
 • opisuje kontrasty społeczne i gospodarcze w Indiach; wyjaśnia przyczyny gwałtownego rozwoju nowoczesnych technologii
Źródła informacji geograficznej
 • klasyfikuje mapy ze względu na różne kryteria
 • oblicza odległości w terenie oraz powierzchnię na podstawie map wykonanych w różnych skalach
 • odczytuje i opisuje cechy środowiska przyrodniczego (np. ukształtowanie i rzeźbę terenu, budowę geologiczną) i społeczno-gospodarczego (np. rozmieszczenie zasobów naturalnych, ludności, szlaki transportowe) na podstawie map: topograficznej, hipsometrycznej i tematycznej
 • interpretuje zjawiska geograficzne przedstawiane na wykresach, w tabelach, na schematach i modelach
 • formułuje zależności przyczynowo-skutkowe, funkcjonalne i czasowe między wybranymi elementami środowiska przyrodniczego i społeczno-gospodarczego oraz dokonuje ich weryfikacji, wykorzystując mapy tematyczne
 • przeprowadza badania wybranych elementów środowiska geograficznego w regionie zamieszkania według przygotowanego planu
 • stosuje wybrane metody kartograficzne do prezentacji cech ilościowych i jakościowych środowiska geograficznego
 • korzysta z technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu pozyskiwania, przechowywania, przetwarzania i prezentacji informacji geograficznych
Sfery Ziemi - hydrosfera
 • omawia cechy cyklu hydrologicznego w różnych warunkach klimatycznych
 • objaśnia mechanizm powstawania i układu powierzchniowych prądów morskich, falowania, pływów, upwellingu oraz ich wpływ na warunki klimatyczne i środowisko życia wybrzeży
 • wskazuje możliwości gospodarczego wykorzystania oceanów i ocenia wpływ człowieka na ekosystemy mórz i oceanów
Sfery Ziemi - litosfera
 • charakteryzuje najważniejsze wydarzenia geologiczne i przyrodnicze w dziejach Ziemi (fałdowania, dryf kontynentów, transgresje i regresje morskie, zlodowacenia, rozwój świata organicznego)
 • charakteryzuje główne procesy wewnętrzne prowadzące do urozmaicenia powierzchni Ziemi - wulkanizm, plutonizm, ruchy skorupy ziemskiej, wstrząsy tektoniczne, ruchy górotwórcze (paleozoiczne, mezozoiczne, kenozoiczne) oraz formy powstałe w ich wyniku
 • opisuje cechy ukształtowania powierzchni Ziemi jako efekt oddziaływania procesów wewnętrznych i zewnętrznych dla wybranego regionu
Ludność
 • analizuje, wyjaśnia i ocenia warunki przyrodnicze dla osiedlania się ludzi (na przykładach różnych regionów świata)
 • przedstawia procesy urbanizacyjne na świecie i zróżnicowanie poziomu życia ludzi w miastach różnych typów i wielkości
Działalność gospodarcza na świecie
 • wyjaśnia wpływ czynników przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych na rozwój rolnictwa
 
Archiwum fotografii miasta Krakowa     
(geografia > mapa statyczna (grafika) dla ucznia i nauczyciela z gimnazjum,liceum)
Kraków wczoraj i dziś (mapy i panoramy).
Zakres tematyczny
GEOGRAFIA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mapa - umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą
 • odczytuje z map informacje przedstawione za pomocą różnych metod kartograficznych
 • identyfikuje położenie i charakteryzuje odpowiadające sobie obiekty geograficzne na fotografiach, zdjęciach lotniczych i satelitarnych oraz mapach topograficznych
 • dobiera odpowiednią mapę w celu uzyskania określonych informacji geograficznych
 • lokalizuje na mapach (również konturowych) kontynenty oraz najważniejsze obiekty geograficzne na świecie i w Polsce (niziny, wyżyny, góry, rzeki, jeziora, wyspy, morza, państwa itp.)
 • analizuje i interpretuje treści map ogólnogeograficznych, tematycznych, turystycznych
Położenie i środowisko przyrodnicze Polski
 • charakteryzuje, na podstawie map różnej treści, położenie własnego regionu w Polsce oraz położenie Polski na świecie i w Europie; opisuje podział administracyjny Polski; podaje nazwy i wskazuje na mapie województwa oraz ich stolice
Ludność Polski
 • odczytuje z różnych źródeł informacji (m.in. rocznika statystycznego oraz piramidy płci i wieku) dane dotyczące: liczby ludności Polski, urodzeń, zgonów, przyrostu naturalnego, struktury płci, średniej długości życia w Polsce; odczytuje wielkość i główne kierunki migracji z Polski i do Polski
 • analizuje, porównuje, ocenia rozmieszczenie i wielkość miast w Polsce i zamieszkiwanym regionie; wyjaśnia przyczyny rozwoju wielkich miast w Polsce
Regiony geograficzne Polski
 • opisuje, na podstawie map tematycznych, najważniejsze cechy gospodarki regionów geograficznych Polski oraz ich związek z warunkami przyrodniczymi
 • przedstawia, np. w formie prezentacji multimedialnej, walory turystyczne wybranego regionu geograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem jego walorów kulturowych
Współczesne problemy demograficzne i społeczne świata
 • wyróżnia i charakteryzuje obszary o optymalnych i trudnych warunkach do zamieszkania w skali globalnej i regionalnej; formułuje prawidłowości rządzące rozmieszczeniem ludności na świecie
 • charakteryzuje główne procesy demograficzne (fazy przejścia demograficznego i przejścia epidemiologicznego) na przykładzie całego świata i poszczególnych kontynentów
 • klasyfikuje migracje, podaje ich przyczyny i ocenia skutki tego zjawiska; charakteryzuje współczesne kierunki emigracji Polaków i czynniki wpływające na atrakcyjność niektórych państw dla imigrantów
 • wyjaśnia zróżnicowanie procesów urbanizacji na świecie; opisuje procesy tworzenia się aglomeracji miejskich oraz ich formy
 • identyfikuje i wyjaśnia procesy wzrostu liczby ludności oraz ekspansji przestrzennej wielkich metropolii świata (np. poznaje przyczyny powstawania dzielnic nędzy, wzrostu przestępczości, degradacji środowiska przyrodniczego, problemów komunikacyjnych)
Zróżnicowanie gospodarcze świata
 • ocenia rolę nowoczesnych usług komunikacyjnych w funkcjonowaniu gospodarki i w życiu codziennym
 • wyjaśnia na wybranych przykładach (w skali lokalnej, regionalnej i globalnej) przyczyny procesów integracyjnych i ich skutki gospodarcze, społeczne i polityczne
Źródła informacji geograficznej
 • klasyfikuje mapy ze względu na różne kryteria
 • odczytuje i opisuje cechy środowiska przyrodniczego (np. ukształtowanie i rzeźbę terenu, budowę geologiczną) i społeczno-gospodarczego (np. rozmieszczenie zasobów naturalnych, ludności, szlaki transportowe) na podstawie map: topograficznej, hipsometrycznej i tematycznej
 • formułuje zależności przyczynowo-skutkowe, funkcjonalne i czasowe między wybranymi elementami środowiska przyrodniczego i społeczno-gospodarczego oraz dokonuje ich weryfikacji, wykorzystując mapy tematyczne
 • korzysta z technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu pozyskiwania, przechowywania, przetwarzania i prezentacji informacji geograficznych
Ludność
 • analizuje, wyjaśnia i ocenia warunki przyrodnicze dla osiedlania się ludzi (na przykładach różnych regionów świata)
 • określa cechy rozmieszczenia ludności na Ziemi, wskazując obszary jej koncentracji i słabego zaludnienia
 • opisuje etapy rozwoju demograficznego ludności na przykładach z wybranych państw świata
 • ocenia konsekwencje eksplozji demograficznej lub regresu demograficznego w wybranych państwach
 • przedstawia procesy urbanizacyjne na świecie i zróżnicowanie poziomu życia ludzi w miastach różnych typów i wielkości
 • określa strukturę funkcjonalno-przestrzenną różnych miast i ocenia jej zmiany wraz z rozwojem państw
Geografia Polski - zagadnienia ludnościowe
 • charakteryzuje rozwój demograficzny Polski w wybranych okresach na podstawie danych statystycznych i wyjaśnia zmiany kształtu piramidy wieku i płci ludności Polski wraz z rozwojem gospodarczym oraz porównuje ją z innymi państwami
 • wyjaśnia zmiany procesów urbanizacyjnych i osadnictwa wiejskiego, wiążąc je z przemianami gospodarczymi i społecznymi w Polsce
 
Archiwum klimatycznych ekstremów     
(geografia > baza danych dla ucznia i nauczyciela z gimnazjum,liceum)
Zbiór zarejestrowanych na przestrzeni lat ekstremów klimatycznych. Podane są dokładne daty i miejsca zarejestrowanych ekstremów oraz zakres czasowy prowadzonych obserwacji meteorologicznych.
Zakres tematyczny
GEOGRAFIA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wybrane zagadnienia geografii fizycznej
 • charakteryzuje wpływ głównych czynników klimatotwórczych na klimat
 • charakteryzuje na podstawie wykresów lub danych liczbowych przebieg temperatury powietrza i opadów atmosferycznych w ciągu roku w wybranych stacjach meteorologicznych położonych w różnych strefach klimatycznych; oblicza amplitudę i średnią temperaturę powietrza; wykazuje na przykładach związek między wysokością Słońca a temperaturą powietrza
 • wykazuje zróżnicowanie klimatyczne Ziemi na podstawie analizy map temperatury powietrza i opadów atmosferycznych oraz map stref klimatycznych na Ziemi
Sfery Ziemi - atmosfera
 • charakteryzuje strefy klimatyczne i typy klimatu na Ziemi i uzasadnia ich zasięgi
 
Atlas Akcji Globalnych      
(geografia > mapa interaktywna dla ucznia i nauczyciela z gimnazjum,liceum)
Atlas projektów zawierających informacje o prowadzonych akcjach humanitarnych, ochrony krajobrazu naturalnego oraz innych.
Zakres tematyczny
GEOGRAFIA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mapa - umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą
 • wykazuje znaczenie skali mapy w przedstawianiu różnych informacji geograficznych na mapie; posługuje się skalą mapy do obliczenia odległości w terenie
 • odczytuje z map informacje przedstawione za pomocą różnych metod kartograficznych
 • posługuje się w terenie planem, mapą topograficzną, turystyczną, samochodową (m.in. orientuje mapę oraz identyfikuje obiekty geograficzne na mapie i w terenie)
 • identyfikuje położenie i charakteryzuje odpowiadające sobie obiekty geograficzne na fotografiach, zdjęciach lotniczych i satelitarnych oraz mapach topograficznych
 • dobiera odpowiednią mapę w celu uzyskania określonych informacji geograficznych
 • określa położenie geograficzne oraz matematyczno-geograficzne punktów i obszarów na mapie
 • lokalizuje na mapach (również konturowych) kontynenty oraz najważniejsze obiekty geograficzne na świecie i w Polsce (niziny, wyżyny, góry, rzeki, jeziora, wyspy, morza, państwa itp.)
 • analizuje i interpretuje treści map ogólnogeograficznych, tematycznych, turystycznych
Wybrane regiony świata. Relacje: człowiek - przyroda - gospodarka
 • określa związki pomiędzy problemami wyżywienia, występowaniem chorób (m.in. AIDS) a poziomem życia w krajach Afryki na południe od Sahary
Współczesne problemy demograficzne i społeczne świata
 • wyróżnia i charakteryzuje obszary o optymalnych i trudnych warunkach do zamieszkania w skali globalnej i regionalnej; formułuje prawidłowości rządzące rozmieszczeniem ludności na świecie
Zróżnicowanie gospodarcze świata
 • klasyfikuje państwa na podstawie analizy wskaźników rozwoju społecznego i gospodarczego; wyróżnia regiony bogate i biedne (bogatą Północ i biedne Południe) i podaje przyczyny dysproporcji w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego regionów świata
 • ocenia i projektuje różne formy pomocy państwa i organizacji pozarządowych państwom i regionom dotkniętym kryzysem (klęskami ekologicznymi, wojnami, głodem)
 • wyjaśnia, z czego wynikają różnice w wielkości i strukturze spożycia żywności na świecie (uwarunkowania przyrodnicze, kulturowe, społeczne i polityczne, mechanizmy wpływające na nierównomierny rozdział żywności w skali globalnej)
Relacja człowiek-środowisko przyrodnicze a zrównoważony rozwój
 • charakteryzuje obszary niedoboru i nadmiaru wody na świecie i określa przyczyny tego zróżnicowania (w tym zanieczyszczenia wód); przedstawia projekty rozwiązań stosowanych w sytuacjach braku lub niedoborów wody w różnych strefach klimatycznych
 • rozróżnia przyczyny zachodzących współcześnie globalnych zmian klimatu (ocieplenia globalnego) i ocenia rozwiązania podejmowane w skali globalnej i regionalnej zapobiegające temu zjawisku
 • wykazuje na przykładach, że zbyt intensywne wykorzystanie rolnicze gleb oraz nieumiejętne zabiegi agrotechniczne powodują w wielu częściach świata degradację gleb, co w konsekwencji prowadzi do spadku produkcji żywności, a w niektórych regionach świata do głodu i ubóstwa
 • wykazuje na przykładach pozaprzyrodnicze czynniki zmieniające relacje człowiek-środowisko przyrodnicze (rozszerzanie udziału technologii energooszczędnych, zmiany modelu konsumpcji, zmiany poglądów dotyczących ochrony środowiska)
Źródła informacji geograficznej
 • klasyfikuje mapy ze względu na różne kryteria
 • korzysta z technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu pozyskiwania, przechowywania, przetwarzania i prezentacji informacji geograficznych
Sfery Ziemi - pedosfera i biosfera
 • wskazuje podejmowane na świecie działania na rzecz ochrony i restytucji środowiska geograficznego
 • omawia podstawowe zasady zrównoważonego rozwoju i ocenia możliwości ich realizacji w skali lokalnej, regionalnej i globalnej
Działalność gospodarcza na świecie
 • porównuje i uzasadnia strukturę spożycia żywności w państwach wysoko i słabo rozwiniętych
 • uzasadnia konieczność racjonalnego gospodarowania zasobami leśnymi na świecie
 • charakteryzuje zmiany w strukturze zużycia energii postępujące wraz z rozwojem gospodarczym państw świata i ocenia skutki wynikające z rosnącego zużycia energii oraz konieczność pozyskiwania nowych źródeł energii
BIOLOGIA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Różnorodność biologiczna i jej zagrożenia
 • opisuje różnorodność biologiczną na poziomie genetycznym, gatunkowym i ekosystemowym; wskazuje przyczyny spadku różnorodności genetycznej, wymierania gatunków, zanikania siedlisk i ekosystemów
 • przedstawia podstawowe motywy ochrony przyrody (egzystencjalne, ekonomiczne, etyczne i estetyczne)
 • podaje przykłady kilku gatunków, które są zagrożone lub wyginęły wskutek nadmiernej eksploatacji ich populacji
 • podaje przykłady kilku gatunków, które udało się restytuować w środowisku
 • przedstawia różnicę między ochroną bierną a czynną, przedstawia prawne formy ochrony przyrody w Polsce oraz podaje przykłady roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową
 • uzasadnia konieczność międzynarodowej współpracy w celu zapobiegania zagrożeniom przyrody, podaje przykłady takiej współpracy (np. CITES, "Natura 2000", Agenda 21)
Różnorodność biologiczna Ziemi
 • przedstawia wpływ człowieka na różnorodność biologiczną, podaje przykłady tego wpływu (zagrożenie gatunków rodzimych, introdukcja gatunków obcych)
 • uzasadnia konieczność stosowania ochrony czynnej dla zachowania wybranych gatunków i ekosystemów
 
Atlas roślin naczyniowych Polski     
(biologia > zestawienie tabelaryczne dla ucznia i nauczyciela z liceum)
Strona prezentuje bogaty zbiór roślin naczyniowych oraz zbiorowisk roślinnych w Polsce, a także obszerny wykaz roślin ozdobnych i uprawnych nie będących naturalną florą Polski. Większość opisywanych gatunków zostało opatrzonych barwną fotografią, zawierającą podziałkę metryczną, a także określono zasięg występowania gatunków na mapie Polski. Dodatkowo interesujące nas rośliny można wyszukać w indeksie, a niejasne terminy znaleźć w słowniku. Dla osób poszukujących klucza do oznaczania roślin strona ta będzie równie przydatna.
Zakres tematyczny
GEOGRAFIA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Położenie i środowisko przyrodnicze Polski
 • wymienia główne rodzaje zasobów naturalnych Polski i własnego regionu: lasów, wód, gleb, surowców mineralnych; korzystając z mapy, opisuje ich rozmieszczenie i określa znaczenie gospodarcze
Wybrane zagadnienia geografii gospodarczej Polski
 • podaje przyczyny zróżnicowania w rozmieszczeniu wybranych upraw (pszenicy, ziemniaków, buraków cukrowych) oraz chowu bydła i trzody chlewnej w Polsce
Regiony geograficzne Polski
 • przedstawia, np. w formie prezentacji multimedialnej, walory turystyczne wybranego regionu geograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem jego walorów kulturowych
 • określa położenie Europy i główne cechy środowiska przyrodniczego na podstawie mapy ogólnogeograficznej i map tematycznych
Zróżnicowanie gospodarcze świata
 • opisuje główne obszary upraw i chowu zwierząt na świecie, wyjaśnia ich zróżnicowanie przestrzenne
 • ocenia rolę nowoczesnych usług komunikacyjnych w funkcjonowaniu gospodarki i w życiu codziennym
Relacja człowiek-środowisko przyrodnicze a zrównoważony rozwój
 • formułuje problemy wynikające z eksploatowania zasobów odnawialnych i nieodnawialnych; potrafi przewidzieć przyrodnicze i pozaprzyrodnicze przyczyny i skutki zakłóceń równowagi ekologicznej
 • charakteryzuje obszary niedoboru i nadmiaru wody na świecie i określa przyczyny tego zróżnicowania (w tym zanieczyszczenia wód); przedstawia projekty rozwiązań stosowanych w sytuacjach braku lub niedoborów wody w różnych strefach klimatycznych
 • wykazuje na przykładach, że zbyt intensywne wykorzystanie rolnicze gleb oraz nieumiejętne zabiegi agrotechniczne powodują w wielu częściach świata degradację gleb, co w konsekwencji prowadzi do spadku produkcji żywności, a w niektórych regionach świata do głodu i ubóstwa
 • wykazuje na przykładach pozaprzyrodnicze czynniki zmieniające relacje człowiek-środowisko przyrodnicze (rozszerzanie udziału technologii energooszczędnych, zmiany modelu konsumpcji, zmiany poglądów dotyczących ochrony środowiska)
Źródła informacji geograficznej
 • korzysta z technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu pozyskiwania, przechowywania, przetwarzania i prezentacji informacji geograficznych
Działalność gospodarcza na świecie
 • wskazuje problemy związane z upowszechnianiem się roślin uprawnych zmodyfikowanych genetycznie i wskazuje rejony ich upraw
 • porównuje i uzasadnia strukturę spożycia żywności w państwach wysoko i słabo rozwiniętych
Geografia Polski - środowisko przyrodnicze
 • ocenia walory i określa cechy środowiska decydujące o krajobrazie wybranych krain geograficznych Polski
 • charakteryzuje typy naturalnych zbiorowisk roślinnych i wskazuje charakterystyczne gatunki
Geografia Polski - działalność gospodarcza
 • ocenia poziom wykorzystania warunków naturalnych na podstawie wielkości i rodzajów produkcji rolniczej w porównaniu z innymi państwami Unii Europejskiej
 • wskazuje zmiany strukturalne zachodzące w polskim rolnictwie
BIOLOGIA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stan zdrowia i choroby
 • przedstawia negatywny wpływ na zdrowie człowieka niektórych substancji psychoaktywnych (tytoń, alkohol), narkotyków i środków dopingujących oraz nadużywania kofeiny i niektórych leków (zwłaszcza oddziałujących na psychikę)
Zalecane doświadczenia i obserwacje
 • dokonuje obserwacji w terenie przedstawicieli pospolitych gatunków roślin i zwierząt
 • dokonuje w terenie obserwacji liczebności, rozmieszczenia i zagęszczenia wybranego gatunku rośliny zielnej
Różnorodność biologiczna i jej zagrożenia
 • opisuje różnorodność biologiczną na poziomie genetycznym, gatunkowym i ekosystemowym; wskazuje przyczyny spadku różnorodności genetycznej, wymierania gatunków, zanikania siedlisk i ekosystemów
 • przedstawia wpływ współczesnego rolnictwa na różnorodność biologiczną (ciągle malejąca liczba gatunków uprawnych przy rosnącym areale upraw, spadek różnorodności genetycznej upraw)
Przegląd różnorodności organizmów - rośliny lądowe
 • porównuje warunki życia roślin w wodzie i na lądzie oraz wskazuje cechy roślin, które umożliwiły im opanowanie środowiska lądowego
 • podaje przykłady znaczenia roślin w życiu człowieka (np. rośliny jadalne, trujące, przemysłowe, lecznicze)
Przegląd różnorodności organizmów - rośliny - budowa i funkcje tkanek i organów
 • wyróżnia formy ekologiczne roślin w zależności od dostępności wody i światła w środowisku
Ekologia - populacja
 • wyróżnia populację lokalną gatunku, określając jej przykładowe granice oraz wskazując związki między jej członkami
 • przewiduje zmiany liczebności populacji, dysponując danymi o jej aktualnej liczebności, rozrodczości, śmiertelności oraz migracjach osobników
 • przedstawia przyczyny konkurencji wewnątrzgatunkowej i przewiduje jej skutki
Ekologia - zależności miedzygatunkowe
 • wymienia czynniki sprzyjające rozprzestrzenianiu się pasożytów (patogenów)
 • wykazuje rolę zależności mutualistycznych (fakultatywnych i obligatoryjnych jedno- lub obustronnie) w przyrodzie, posługując się uprzednio poznanymi przykładami (porosty, mikoryza, współżycie korzeni roślin z bakteriami wiążącymi azot, przenoszenie pyłku roślin przez zwierzęta odżywiające się nektarem itd.)
Ekologia - struktura i funkcjonowanie ekosystemu
 • przedstawia rolę organizmów tworzących biocenozę w kształtowaniu biotopu (proces glebotwórczy, mikroklimat)
 • na przykładzie lasu wykazuje, że zróżnicowana struktura przestrzenna ekosystemu zależy zarówno od czynników fizykochemicznych (zmienność środowiska w skali lokalnej), jak i biotycznych (tworzących go gatunków - np. warstwy lasu)
Różnorodność biologiczna Ziemi
 • uzasadnia konieczność zachowania starych odmian roślin uprawnych i ras zwierząt hodowlanych jako części różnorodności biologicznej
 • uzasadnia konieczność stosowania ochrony czynnej dla zachowania wybranych gatunków i ekosystemów
Zalecane ćwiczenia, wycieczki i obserwacje
 • dokonuje obserwacji występowania porostów w najbliższej okolicy
 • dokonuje obserwacji zmienności ciągłej i nieciągłej u wybranego gatunku
 • dokonuje obserwacji struktury populacji (przestrzennej, wiekowej, wielkości itd.) wybranego gatunku
 
Bank Światowy      
(geografia > baza danych dla ucznia i nauczyciela z gimnazjum,liceum)
Bank Światowy – prezentacja danych dotyczących wskaźników mierzących zarówno rozwój społeczny, jak i gospodarczy państw świata (dane do pobrania w formacie xls, przeglądania w formie tabel, map, wykresów)
Zakres tematyczny
GEOGRAFIA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mapa - umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą
 • wykazuje znaczenie skali mapy w przedstawianiu różnych informacji geograficznych na mapie; posługuje się skalą mapy do obliczenia odległości w terenie
 • odczytuje z map informacje przedstawione za pomocą różnych metod kartograficznych
Współczesne problemy demograficzne i społeczne świata
 • wyróżnia i charakteryzuje obszary o optymalnych i trudnych warunkach do zamieszkania w skali globalnej i regionalnej; formułuje prawidłowości rządzące rozmieszczeniem ludności na świecie
Zróżnicowanie gospodarcze świata
 • klasyfikuje państwa na podstawie analizy wskaźników rozwoju społecznego i gospodarczego; wyróżnia regiony bogate i biedne (bogatą Północ i biedne Południe) i podaje przyczyny dysproporcji w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego regionów świata
 
Baza danych meteorologicznych ze świata NOAA     
(geografia > baza danych dla ucznia i nauczyciela z gimnazjum,liceum)
Dane meteorologiczne z całego świata od roku 1929, uzupełniane na bieżąco. Po pobraniu i rozpakowaniu plików zestawienia danych są otwierane w Microsoft Excel. Informacje z użytymi kodami znajdują się w plikach .txt "country-list" i "readme".
Zakres tematyczny
GEOGRAFIA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wybrane zagadnienia geografii fizycznej
 • charakteryzuje wpływ głównych czynników klimatotwórczych na klimat
 • charakteryzuje na podstawie wykresów lub danych liczbowych przebieg temperatury powietrza i opadów atmosferycznych w ciągu roku w wybranych stacjach meteorologicznych położonych w różnych strefach klimatycznych; oblicza amplitudę i średnią temperaturę powietrza; wykazuje na przykładach związek między wysokością Słońca a temperaturą powietrza
 • wykazuje zróżnicowanie klimatyczne Ziemi na podstawie analizy map temperatury powietrza i opadów atmosferycznych oraz map stref klimatycznych na Ziemi
 • podaje na podstawie map tematycznych zależności między strefami oświetlenia Ziemi a strefami klimatycznymi oraz wykazuje wpływ klimatu na zróżnicowanie roślinności i gleb na Ziemi
Położenie i środowisko przyrodnicze Polski
 • podaje główne cechy klimatu Polski; wykazuje ich związek z czynnikami je kształtującymi; wyjaśnia mechanizm powstawania wiatru halnego i bryzy morskiej
Zróżnicowanie gospodarcze świata
 • ocenia rolę nowoczesnych usług komunikacyjnych w funkcjonowaniu gospodarki i w życiu codziennym
Źródła informacji geograficznej
 • przeprowadza badania wybranych elementów środowiska geograficznego w regionie zamieszkania według przygotowanego planu
 • korzysta z technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu pozyskiwania, przechowywania, przetwarzania i prezentacji informacji geograficznych
Sfery Ziemi - atmosfera
 • wyjaśnia mechanizm cyrkulacji powietrza w strefie międzyzwrotnikowej i wyższych szerokościach geograficznych oraz opisuje przebieg procesów pogodowych (ruch mas powietrza, fronty atmosferyczne i zjawiska im towarzyszące)
 • wskazuje przyczyny nierównomiernego rozkładu temperatury powietrza i opadów
 • wyjaśnia na przykładach genezę wiatrów (stałych i okresowych oraz lokalnych) i wskazuje ich znaczenie dla przebiegu pogody i działalności gospodarczej (rolnictwa, komunikacji)
 • charakteryzuje strefy klimatyczne i typy klimatu na Ziemi i uzasadnia ich zasięgi
 • rozpoznaje strefę klimatyczną i typ klimatu na podstawie rocznego przebiegu temperatury powietrza i sum opadów
 • przygotowuje krótkoterminową prognozę pogody na podstawie mapy synoptycznej oraz obserwacji i pomiarów meteorologicznych
 • wyjaśnia na przykładach obserwowane przyczyny i skutki globalnych zmian klimatu na Ziemi
Sfery Ziemi - hydrosfera
 • omawia cechy cyklu hydrologicznego w różnych warunkach klimatycznych
Geografia Polski - środowisko przyrodnicze
 • charakteryzuje klimat Polski na podstawie danych liczbowych i map klimatycznych i ocenia gospodarcze konsekwencje zróżnicowania długości okresu wegetacyjnego w Polsce
BIOLOGIA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Globalne i lokalne problemy środowiska
 • przedstawia przyczyny i analizuje skutki globalnego ocieplenia klimatu
Różnorodność biologiczna Ziemi
 • wymienia główne czynniki geograficzne kształtujące różnorodność gatunkową i ekosystemową Ziemi (klimat, ukształtowanie powierzchni), podaje przykłady miejsc charakteryzujących się szczególnym bogactwem gatunkowym
 • wyjaśnia rozmieszczenie biomów na kuli ziemskiej, odwołując się do zróżnicowania czynników klimatycznych
 
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

 
Projekt
realizuje:
gridw Partnerzy
projektu:
mscdn hogskolen grants
Projekt realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego